Genel kurul

            Genel kurul (GK), Türk Şamlar Aile Derneği Oslo’ya üyelik koşullarını yerine getiren kişilerden oluşur ve her durumda üye tam sayısın yarıdan bir fazlasıyla toplanır. Salt çoğunluğun sağlanmaması durumunda GK en geç bir (1) ay içinde yeniden toplantıya çağrılır. GK da alınacak kararlar için toplantıya katılan oy hakkına sahip üyelerin salt çoğunluğunun geçerli oy vermesi yeterlidir. Derneğe ait tüzüğün değiştirilmesi ve derneğin feshi durumlarında ise üye tam sayısının üçte (3) ikisinin geçerli oy vermesi gerekmektedir. GK toplantısı, üyelere yazılı olarak bildirilen tarihte ve belirtilen gündem üzerine yapılır. Toplantıyı GK tarafından açık yada gizli oyla seçilen divan kurulu (DK) yönetir. DK bir divan başkanı ve iki sekreterden oluşur. DK üyeleri, ne şimdiki nede gelecek organlardan herhangi birinde görev alamazlar. DK, toplantının raporunu GK’a açıklar ve yazılı örneğini derneğe arşivlenmek üzere teslim eder. Olağan üstü genel kurul, sadece önceden belirtilen ve üyelere toplantı öncesi yazılı olarak gönderilen gündemi görüşmek üzere toplanır. Olağanüstü GK, üye tamsayısının üçtebirinin (1/3) yazılı istemi, YK’nun üçteikisi (2/3) istemi halinde, Denetleme kurulu ve Onur kurulunun gerekli gördüğü durumalarda toplanır. Olağanüstü GK, toplantılarında alınacak kararlar için toplantıya katılan üyelerin üçteikisinin (2/3) oyu gerekir. Dernek organları Yönetim kurulunun önerisi ve Genel kurulun belirleyecegi süreler için yapılır. Genel kurul, faaliyet yılı içerisinde dernek faaliyetlerinin denetimini yapar, gelecek yıllara ait bütçesini onaylar.