Türk Şamlar Kadınlar Derneği – yönetim kurulu.

            Yönetim kurulu, Genel kuruldan sonra derneğin en yetkili organıdır. YK, çalışmalarıyla baglantılı olarak Genel kurula karşı sorumludur. YK, Genel kurulun doğrudan ve gizli oyla seçeceği 3 asil ve 2 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu bir baçkan, sekreter ve kasadardan oluşur. Başkanın görevine devam etmemesi durumunda, yönetim kurulu kendi arasında yeni başkanı seçer. YK’u normal şartlarda her 3 haftada bir, gerek görüldüğü durumlarda Yönetim kurulunun belirleyeceği zamanlarda toplantılarını yapar. Yönetim kurulu, GK tarafından seçilen asil üyelerin yarıdan bir aşağı düşerse Genel kurula gider. YK, üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıyla toplantı yapar. YK’da kararlar salt çoğunluk ilkesine göre alınır. GK’u olağanüstü toplantıya çağırma durumunda ise YK üyelerinin üçteikisinin (2/3) bu yönde olumlu oy vermesi gerekir. Gerekçesiz olarak peşi sıra üç YK toplantısına katılmayan YK üyesinin YK üyeliği düşer. YK’dan ayrılmalar olması durumunda yedek üyeler YK’a girerler.